WOORDJE
KERKSCHIP ST. JOZEF
MARIA LICHTMIS 2 februari 2019 Op 2 februari wordt het feest van de “Opdracht van Christus in de Tempel” gevierd, beter gekend onder de meer populaire naam “Maria Lichtmis”. Het is, anders dan de naam doet geloven, eerst een Christus-feest en dan pas een Mariafeest. Maria Lichtmis doet ons aan het verhaal van de Opdracht of Presentatie van de Heer in de tempel van de evangelist Lucas herinneren (Lucas 2, 22-40). In dit hoofdstuk van zijn evangelie wordt beschreven dat Jezus veertig dagen na zijn geboorte in de Tempel van Jeruzalem aan God werd opgedragen. Dat is de reden dat Maria Lichtmis op 2 februari gevierd wordt: veertig dagen na Kerstmis. De fundamentele grondgedachte is de openbaring van Christus als “het Licht dat voor alle volkeren straalt”. Maria, de moeder van Jezus, is de draagster van dit goddelijke licht. Omdat de lichtprocessie tijdens de mis van die dag als een huldeblijk aan de Moeder Gods werd beschouwd, heeft het feest van 2 februari in het Nederlandse taalgebied de naam Maria Lichtmis gekregen. Volgens de Thora moest Jezus, zoals iedere joods jongetje, aan God worden toegewijd. Dit gebruik ging gepaard met de rituele reiniging van de moeder. Volgens de Mozaïsche wetten was een vrouw die gebaard had, cultisch onrein omdat zij met bloed in aanraking was gekomen. In Leviticus 12,6 staat: “Wanneer de periode van haar reiniging is verstreken, moet ze, of ze nu van een zoon of van een dochter bevallen is, een eenjarige ram als brandoffer aanbieden en een jonge gewone duif of een tortelduif als reinigingsoffer. Ze moet de offerdieren naar de priester brengen, bij de ingang van de ontmoetingstent”. In Lucas 2, 25-28 staat hoe Maria en Jozef in de tempel een zekere Simeon ontmoetten. Deze “vrome en rechtvaardige man” had een openbaring van God ontvangen waarin hem beloofd werd dat hij niet zou sterven voordat hij met eigen ogen de Messias zou hebben gezien. Toen hij Jezus zag, besefte Simeon dat de aan hem gedane belofte werkelijkheid was geworden. Lucas laat hem vervolgens een lied zingen (Lucas 2, 29-32) dat in de christelijke liturgie een voorname rol is gaan spelen (in de Latijnse liturgie bekend onder de naam Nunc dimittis): “Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.” Nadat Simeon dit lied gezongen had, zo vertelt Lucas, zegende hij hen. Tot Maria zei hij: “Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.” (Lucas 2, 33-35). Maria en Jozef troffen in Jeruzalem ook de profetes Hanna aan: “Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe (het is niet duidelijk of ze 84 jaar oud was of 84 jaar weduwe was, al naargelang de Bijbelvertaling). Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.” (Lucas 2, 36-38). Ook Hanna herkende in Jezus de langverwachte Redder van Israël. Maria Lichtmis is een van de oudste christelijke feesten. Volgens de reisverslagen van de pelgrim Egeria van Bordeaux (4e eeuw) weten we dat de Kerk van Jeruzalem het feest vierde op 14 februari. Op deze dag werd een plechtige processie naar de Verrijzenisbasiliek van Constantijn de Grote gehouden. Het feest had in Jeruzalem geen naam, maar werd aangeduid als de veertigste dag na Epifanie. Dat is zou het bewijs zijn dat in de oorspronkelijke viering van Epifanie, ook de geboorte van Christus werd herdacht. Vanuit Jeruzalem verspreidde het feest zich over de gehele Kerk. Na de invoering van Kerstmis werd het feest geleidelijk aan verplaatst naar 2 februari. In het Oost-Romeinse Rijk werd het feest in de 6e eeuw ingevoerd. Keizer Justinianus I schreef het feest in 542 voor uit dankbaarheid dat de pestepidemie van Constantinopel was opgehouden. Iedere traditie heeft haar eigen naam aan het feest gegeven. In de Griekse traditie werd het Hypapante tou Kyriou (Ontmoeting des Heren) genoemd: de ontmoeting die de Heilige Familie had met Simeon en Hanna. De Armeniërs noemen het 'Intrede van de Zoon van God in de Tempel'. In het 7e-eeuwse sacramentenboek Gelasianum heette het: Purificatio Beatae Mariae Virginis ('Reiniging van de Heilige Maagd Maria'), een naam die in de Tridentijnse ritus gehandhaafd bleef. In het Nederlandse taalgebied werd Maria Lichtmis ook wel Maria Zuivering genoemd. In de Westerse Kerk werd het feest werd geleidelijk aan ingevoerd. Daar ontplooide het feest zich tot een Mariafeest. Pas door de liturgische herbronning van het Tweede Vaticaans Concilie is Maria Lichtmis in eerste plaats een Christus-feest geworden en pas in tweede instantie een Mariafeest. KAARSENWIJDING Op uw vaart of schip kan U volgend gebed zeggen: Heer, onze God, lichtmiskaarsjes branden in deze koude tijd.Wil ze vandaag zegenen, als teken van het licht dat Gij voor ons zijt.Geef dat alle moeders door uw licht de wijsheid en de kracht mogen vinden om, zoals Moeder Maria, aan hun gezin geborgenheid te schenken.Geef aan alle moeders en vaders een warm hart, Heer.Dat zij samen met hun kinderen elke dag opnieuw een beetje meer groeien naar het grote Licht toe, dat Gij zijt.Dan worden deze kaarsjes lieve symbolen van uw warme menselijkheid.Gij, God, die leeft in de eeuwen der eeuwen . Leer ons elkaar te beminnenmet heel de warmte van ons hart.Dan wordt ons huis een echte thuis,een teken van Uw goedheid en trouw.Wij vertrouwen speciaal onze kinderen aan U toe,dat ze mogen opgroeien in Uw lichten mensen worden die zo goed zijn als Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Goede God, wij komen hier met onze kinderen naar Uzoals Jozef en Maria gedaan hebben met Jezus.Laat ons, zoals zij, dankbaar zijn om elk

nieuw leven. Help ons voor onze kinderen een spiegel te zijn waarin zij U mogen herkennen